Naudojami terminai ir sutrumpinimai

Terminai ir sutrumpinimaiReikšmė
Mes ar BendrovėUAB INK agency, įmonės kodas 300122046, registruota adresu Paupio g. 50-136, Vilnius, Lietuva, LT-11341.
JūsBendrovės klientas, kliento darbuotojas/atstovas, interneto svetainės lankytojas ar kitas fizinis asmuo.
Svetainėreiškia www.inkagency.lt.
Politikareiškia šią privatumo politiką.

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje mes aprašome, kaip renkame, naudojame, ir kitais būdais tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokius asmens duomenis tvarkome, kaip juos gauname, kokiais tikslais juos naudojame, kam perduodame, kaip užtikriname veiksmingą Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių įgyvendinimą.

Politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
 • Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ).

II. Asmens duomenų tvarkymo principai

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės žemiau nurodytais principais:

 • Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas, kuris reiškia, kad asmens duomenys Jūsų atžvilgiu tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • Tikslo apribojimo principas, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir negali būti toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamais būdais;
 • Duomenų kiekio mažinimo principas, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi;
 • Tikslumo principas, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys turi būti tikslūs ir, prireikus, atnaujinami. Turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, jog asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
 • Saugojimo trukmės apribojimo principas, kuris reiškia, kad asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais asmens duomens yra tvarkomi;
 • Vientisumo ir konfidencialumo principas, kuris reiškia, kad asmens duomenys tvarkomi taikant tinkamas technines ar organizacines priemones taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo ar neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

III. Kokią informaciją apie Jus renkame, kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu?

Mes, kaip duomenų valdytojas, renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys
Užtikrinti bendravimą ir bendradarbiavimą su potencialiais ir esamais klientais, tiekėjais, verslo partneriais
 • Siekiama imtis veiksmų kliento, tiekėjo, verslo partnerio prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimas (klientų, tiekėjų, verslo partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų/atstovų asmens duomenų atžvilgiu).
Potencialių klientų, tiekėjų, verslo partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ir atstovų asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo, komunikacijos turinys, kiti pateikti duomenys) ir potencialių bei esamų klientų, tiekėjų, verslo partnerių (fizinių asmenų) asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo, komunikacijos turinys, kiti pateikti duomenys).
Užtikrinti paslaugų teikimą ir sutarčių vykdymą
 • Sutarties vykdymas;
 • Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimas (klientų, tiekėjų, verslo partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų/atstovų asmens duomenų atžvilgiu).
Klientų, tiekėjų, verslo partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ar atstovų, pasirašiusių sutartis ar dalyvaujančių jas vykdant, asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, informaciją apie suteiktus įgaliojimus, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, sutarties sąlygos, susirašinėjimo, komunikacijos turinys, kiti pateikti duomenys) ir klientų, tiekėjų, verslo partnerių (fizinių asmenų) ir jų darbuotojų / atstovų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo numeris, informaciją apie suteiktus įgaliojimus, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, sutarties sąlygos, susirašinėjimo, komunikacijos turinys, kiti pateikti duomenys).
Teikiant paslaugas taip pat gaunami kliento darbuotojų elektroninio pašto adresai, tačiau jie naudojami tik paslaugoms klientui teikti ir ištrinami per pagrįstą laikotarpį po paslaugos suteikimo.
Užtikrinti buhalterinės apskaitos tvarkymą
 • Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas
Buhalteriniuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys susiję su ūkine operacija, kaina, mokėjimo terminai ir kita).
Užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą
 • Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimas
Techniniai duomenys tokie kaip: informacija, susijusi su IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines Jūs lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su įrenginiu. Kai naudojatės svetaine mobiliuoju įrenginiu, techniniai duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pvz., naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, operacinė sistema, naudojamos interneto naršyklės tipas, unikalus įrenginio identifikatorius ir kiti diagnostiniai duomenys.
Organizuoti ir vykdyti renginius
 • Sutarties vykdymas
Dalyvių, pranešėjų asmens duomenys (vardas, pavardė, atstovaujamoji organizacija, kontaktiniai duomenys, kiti pateikti duomenys).
Ginti Bendrovės teises ir interesus
 • Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimas
Klientų, tiekėjų, verslo partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ar atstovų, pasirašiusių sutartis ar dalyvaujančių jas vykdant, asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, informaciją apie suteiktus įgaliojimus, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, sutarties sąlygos, susirašinėjimo, komunikacijos turinys kiti pateikti duomenys) ir klientų, tiekėjų, verslo partnerių (fizinių asmenų) ir jų darbuotojų / atstovų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo numeris, informaciją apie suteiktus įgaliojimus, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, sutarties sąlygos, susirašinėjimo, komunikacijos turinys, kiti pateikti duomenys).

Mokėjimo informacija (mokama suma, suteiktos paslaugos, mokėjimo terminas ir kita susijusi informacija).

Pasiteirauti nuomonės dėl suteiktų paslaugų
 • Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimas
Anketą užpildžiusio asmens (kliento atstovo) elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė.
Siųsti naujienlaiškius ar reklamą
 • Sutikimas
Klientų, tiekėjų, verslo partnerių darbuotojų/atstovų elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė.

Tuo atveju, kai Jūs pateikiate Mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, Jūs privalote informuoti šiuos asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje ir įsipareigojate supažindinti juos su šia Politika.

IV. Kaip Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais?

Informuojame, kad Jums sutikus su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė gali naudoti Jūsų el. pašto adresą teikti Jums skirtus pasiūlymus, naujienas apie teikiamas paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius, akcijas ar kitą informaciją, taip pat teirautis Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas.

Bendrovė suteikia Jums aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę bet kuriuo metu neduoti savo sutikimo arba atšaukti Jūsų duotą sutikimą siųsti mūsų pasiūlymus. Kiekviename el. paštu atsiųstame pranešime nurodysime, kad turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, arba atsisakyti iš mūsų gauti tokius pranešimus. Jūs turite teisę atsisakyti gauti pranešimus iš mūsų, paspaudę atitinkamą nuorodą kiekviename elektroninio pašto pranešime.

V. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis dažniausiai gauname tiesiogiai iš Jūsų, Jums juos pateikiant Mums arba Jums lankantis ir naudojantis interneto svetaine www.inkagency.lt.

Jūsų asmens duomenis galime gauti iš kitų asmenų (Bendrovės klientų, tiekėjų, verslo partnerių ir kt.), jeigu šie asmenys turi teisę tokius asmens duomenis pateikti Mums.

VI. Kam perduodame Jūsų Asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime teikti įstatymų nustatytais atvejais teismams, antstoliams, ikiteisminio tyrimo institucijoms, valstybės valdžios institucijoms. Iškilus poreikiui apsaugoti pažeistas Bendrovės teises ar teisėtus interesus Jūsų asmens duomenis galime teikti advokatams, teisininkams.

Teikiant paslaugas, ar vykdant bendradarbiavimą su Jumis, jeigu tai būtina siekiant nustatytų tikslų, Bendrovė gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su kitais partneriais, tiekėjais, IT paslaugų teikėjais ir pan.

Asmens duomenis Bendrovė gali atskleisti duomenų tvarkytojams – Bendrovės pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančios bendrovės, duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės ir pan.). Pasirinkti paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Bendrovės vardu ir tik pagal Bendrovės nurodymus.

VII. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Jei Jūsų asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, imsimės būtinų veiksmų, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos, ir užtikrinsime, kad jie būtų saugomi ir perduodami laikantis asmens duomenims taikomų teisinių reikalavimų. Tai gali būti daroma įvairiais būdais, pavyzdžiui:

 • valstybė, į kurią siunčiame asmens duomenis, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba tarptautinė organizacija yra patvirtinta Europos Komisijos kaip užtikrinanti tinkamą apsaugos lygį;
 • gavėjas yra pasirašęs arba jo paslaugų teikimo sutartyje yra Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos;
 • gautas specialus priežiūros institucijos leidimas.

Asmens duomenis į trečiąją šalį galime perduoti imdamiesi kitų priemonių, jei jos užtikrina tinkamas apsaugos priemones, kaip nurodyta BDAR, arba remdamiesi nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

Taip pat informuojame, kad kai kurie mūsų Svetainėje naudojami slapukai gali perduoti surinktus asmens duomenis į trečiąsias šalis (pvz., JAV). Slapukų asmens duomenys į trečiąsias šalis perduodami siekiant užtikrinti mūsų Svetainės veikimą. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje.

VIII. Kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis?

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tol, kol jie bus reikalingi tikslams, kuriems buvo renkami ir tvarkomi, bet ne ilgiau, nei to reikalauja taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys bus ištrinami / sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato jokio asmens duomenų saugojimo laikotarpio, šį laikotarpį nustatysime Mes, atsižvelgdami į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo principus.

Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo terminai:

 • tol, kol galioja jūsų sutikimas ir pagrįstą laikotarpį po sutikimo atšaukimo (tikslu apsaugoti Bendrovės teisėtus interesus);
 • sutarties sudarymo ir vykdymo atveju, sutartis saugoma 10 metų po sutarties pasibaigimo.

Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau:

 • jei būtina, kad galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

IX. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, ADTAĮ ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines saugumo priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

X. Jūsų teisės

 • Jūs turite teisę susipažinti su duomenimis. Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis. Jei Jūsų prašymai yra pertekliniai, ypač jei jie siunčiami pakartotinai, galime atsisakyti vykdyti prašymą arba imti pagrįstą atlygį, atsižvelgdami į informacijos pateikimo administracines išlaidas. Ar prašymas yra perteklinis, įvertinsime Mes;
 • Jūs turite teisę atšaukti sutikimą. Jei esate pateikę Mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
 • Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti duomenis. Turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad ištaisytume arba atnaujintume Jūsų asmens duomenis, ypač jei Jūsų asmens duomenys yra neišsamūs arba neteisingi;
 • Jūs turite teisę reikalauti ištrinti duomenis. Kai nebeturime pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenų, galite paprašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis. Jei Jūsų asmens duomenys Mums nebereikalingi ir pagal įstatymus neprivalome jų saugoti, Mes juos ištrinsime;
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą (pavyzdžiui, kai Jūsų asmens duomenys Mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą);
 • Jūs turite teisę į duomenų perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui;
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su tam tikru asmens duomenų tvarkymu (pvz., rinkodaros tikslais);
 • Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Turite teisę pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose. Galite kreiptis pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nustatytą skundų nagrinėjimo tvarką, kurią galite rasti šioje nuorodoje: https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas.

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis el. paštu: info@inkagency.lt. Saugumo sumetimais negalėsime nagrinėti Jūsų prašymo, jei nebūsime tikri dėl Jūsų tapatybės, todėl galime paprašyti Jūsų įrodyti savo tapatybę.

Jūsų prašymus įvykdysime arba atsisakysime juos vykdyti, nurodydami atsisakymo priežastis, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo, atitinkančio mūsų vidaus taisykles ir BDAR, pateikimo dienos. Minėtas terminas gali būti pratęstas iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė informuos Jus apie tokį pratęsimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, kartu nurodydama vėlavimo priežastis.

Mes galime atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą, jei taikomos BDAR nustatytos duomenų subjekto teisės įgyvendinimo išimtys ir (arba) apribojimai ir (arba) jei Jūsų prašymas bus pripažintas akivaizdžiai nepagrįstu ar neproporcingu. Jei atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą, raštu pateiksime tokio atsisakymo priežastis.

XI. Slapukų politika

Jei lankote Mūsų Svetainę, turėtumėte žinoti, kad mes naudojame slapukus.

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų nustatymus ir naršyklės nustatymus arba kaip ištrinti slapukus iš savo įrenginio, rasite Mūsų Svetainėje pateiktoje slapukų politikoje.

XII. Kaip galite su mumis susisiekti?

Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, komentarų ar prašymų, prašome susisiekti su Mumis siunčiant el. laišką adresu info@inkagency.lt arba raštu adresu Paupio g. 50, Vilnius, LT-11341.

XIII. Baigiamosios nuostatos

Mes nuolat dirbame tam, kad pagerinti ir patobulinti savo paslaugas, todėl kartas nuo karto galime pakeisti šią Politiką. Naujausią ir aktualiausią Politikos versiją visada rasite mūsų Svetainėje.