Naudojami terminai ir sutrumpinimai

Terminai ir sutrumpinimaiReikšmė
Mes ar BendrovėUAB INK agency, įmonės kodas 300122046, registruota adresu Paupio g. 50-136, Vilnius, Lietuva, LT-11341.
Jūs arba Kandidatasasmuo, siekiantis įsidarbinti Bendrovėje.
Politikareiškia šią kandidatų privatumo politiką.

I. Bendrosios nuostatos

Ši Politika reglamentuoja Kandidatų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir principus, tvarkomus asmens duomenis, asmens duomenų perdavimą bei asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

II. Renkami duomenys, tikslai ir teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Žemiau pateikiamos pagrindinės, tačiau ne visos Bendrovės tvarkomų Kandidatų asmens duomenų kategorijos:

 • Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, gimimo data (amžius);
  Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį: informacija apie Kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie Kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikė Kandidatas gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;
 • Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, korespondencijos adresas (jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos) telefono numeris, el. pašto adresas;
 • Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: Kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Žemiau pateikiama informacija apie Kandidatų asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas:

Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenų kategorijos
Atrankos į Bendrovės siūlomą darbo poziciją vykdymas
 • Kandidato duotas sutikimas
 • Bendrovės teisėtas interesas
 • Asmens tapatybės duomenys;
 • Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį;
 • Kontaktiniai duomenys;
 • Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai;
 • Kita pateikta informacija.
Kandidatų duomenų bazės administravimasKandidato duotas sutikimas.
 • Asmens tapatybės duomenys;
 • Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį;
 • Kontaktiniai duomenys;
 • Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai;
 • Kita pateikta informacija.

Bendrovė netvarko jokių specialių kategorijų Kandidatų asmens duomenų.

Jei Bendrovei pateikiate kitų asmenų asmens duomenis, turėtumėte informuoti šiuos asmenis ir supažindinti juos su šia Politika.

Jei nepateiksite Bendrovei asmens duomenų, reikalingų atrankos tikslais arba vėliau sudarant ir (arba) vykdant sutartį, Bendrovė negalės svarstyti Jūsų kandidatūros į atitinkamas pareigas, sudaryti su Jumis sutarties, ar atlikti kitų susijusių funkcijų.

III. Iš kur gauname Jūsų duomenis?

Bendrovė naudoja asmens duomenis, kuriuos Bendrovei pateikiate per atrankos procesą (t. y. anketoje, klausimynuose, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške, rekomendacijose, korespondencijoje su Mumis arba per pokalbius, vertinimus ar kitais būdais).

Bendrovė taip pat gali gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, pavyzdžiui:

 • iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų;
 • iš registrų, duomenų bazių ir kitų šaltinių;
 • iš esamo ir/ar buvusio Kandidato darbdavio, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Kai Kandidato gyvenimo aprašymą ir / ar kitus kandidatavimo dokumentus Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų, darbo paieškos portalų ir (arba) kitų darbo paieškos ir (arba) tarpininkavimo paslaugų teikėjų (toliau – Paslaugų teikėjas), laikoma, kad Jus pats sutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarklymu ir Bendrovė daro prielaidą, kad jau esate gavęs visą informaciją apie jo duomenų tvarkymą ir jau yra išreiškęs sutikimą dėl konkretaus Paslaugų teikėjo atliekamo duomenų tvarkymo, kuris taip pat informuoja Kandidatą apie savo teisę pateikti atitinkamus Kandidato asmens duomenis potencialiems darbdaviams, įskaitant Bendrovę, taip pat suteikia teisę potencialiam darbdaviui tvarkyti Kandidato asmens duomenis vykdyti atrankos procesus arba atlikti Kandidato vertinimą.

Bendrovė gali susisiekti su buvusiu (-iais) Kandidato darbdaviu (-iais), kad surinktų informaciją, susijusią su Kandidato kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir patirtimi. Jei Bendrovė nori susisiekti su dabartiniu Kandidato darbdaviu, ji gali tai padaryti tik gavusi raštišką Kandidato sutikimą.

IV. Kam gali būti atskleisti Jūsų duomenys?

Jūsų asmens duomenis atskleidžiame laikydamiesi teisės aktų reikalavimų ir tik jei yra teisinis pagrindas juos perduoti. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami:

 • valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, ir kitiems viešojo administravimo subjektams;
 • teisės, finansų, mokesčių, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams ir pan.;
 • kitiems asmenims, kuriems duomenys reikalingi vykdant jiems taikomas teisines prievoles, esant teisėtam interesui ar gavus Kandidato sutikimą;
 • tretiesiems asmenims, kurie laikydamiesi Bendrovės nurodymų teikia su Kandidatų atranka, jų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas.

Bendrovė šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas, įskaitant debesijos kompiuterijos paslaugas, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultavimo įmones ir kitus asmenis, kurie taip pat privalo laikytis BDAR, įstatymų ir kitų privalomų teisės reikalavimų.

V. Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

Asmens duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos (toliau – ES) ar Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) ribų.

Prireikus asmens duomenys gali būti perduodami už ES ir (arba) EEE ribų. Tokie atvejai gali būti:

 • Trečiųjų šalių paslaugų naudojimas verslo veikloje;
 • Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytais atvejais, siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, pvz., siekiant iškelti bylą teisme ir (arba) kitose valstybinėse institucijose;
 • Siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus arba įgyvendinti viešąjį interesą.

Tuo atveju, jeigu Kandidato asmens duomenys yra perduodami duomenys už ES ar EEE ribų, Bendrovė imsis visų priemonių, kad Kandidatų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos, bei perduodant duomenis būtų laikomasi visų asmens duomenų saugumui užtikrinti keliamų reikalavimų. Tokios priemonės gali būti:

 • Šalis, į kurią Bendrovė siunčia asmens duomenis, teritorija ar vieną ar daugiau konkrečių vietovių trečiojoje šalyje, arba tarptautinė organizacija yra patvirtina Europos Komisijos, kaip užtikrinanti pakankamą duomenų apsaugos lygį;
 • Duomenų gavėjas, kai jis yra trečiojoje šalyje, yra pasirašęs standartines duomenų apsaugos sąlygas, patvirtintas Europos Komisijos;
 • Yra gautas priežiūros institucijos specialus leidimas.

Bendrovė asmens duomenis gali perduoti į trečiąją šalį ir imdamasi kitų priemonių, jei jos užtikrina tinkamą apsaugą, kaip nurodyta Reglamente.

VI. Jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad Bendrovė apribotų su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jei tai daroma viešojo intereso labui arba tai būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų;
 • gauti su Jumis susijusius duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo turimomis teisėmis, galite pateikti mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@inkagency.lt, ar paštu adresu Paupio g. 50-136, Vilnius, Lietuva, arba tiesiogiai atvykę į Mūsų buveinę – Paupio g. 50-136, Vilnius, Lietuva.

Jei nesate patenkinti Mūsų atsakymu ar manote, kad Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos skundų nagrinėjimo tvarką galima rasti čia: https://vdai.lrv.lt/lt/atmintines/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo/kaip-kreiptis-i-inspekcija.

Jūsų prašymas bus išnagrinėtas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, iš anksto pranešant Jums, jei prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi, kitais tuo pačiu metu nagrinėjamais prašymais. Atsakymas Jums pateikiamas el. paštu, nebent Jūs nurodysite kitą pageidautiną formą.

VII. Duomenų saugojimo terminai

Jeigu jūsų neatrinksime darbui Bendrovėje, jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi iki atrankos proceso pabaigos.

Jei šį kartą nebūsite pakviestas (-a) dirbti Bendrovėje, jums sutikus, norėtume saugoti jūsų kandidatavimo dokumentus ir juose pateiktus asmens duomenis, kad jie būtų įvertinti per kitas atrankas, kai ieškosime panašios kvalifikacijos darbuotojo.

Jei sutiksite, Bendrovė tvarkys jūsų kandidatavimo dokumentuose pateiktus asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, gebėjimais ir profesiniais įgūdžiais, taip pat kontaktinius duomenis, kurie reikalingi, kad galėtume su jumis susisiekti. Pateiktus duomenis pirmiau nurodytu tikslu saugosime 1 (vienerius) metus nuo šio sutikimo pasirašymo dienos, nebent Jūs pareikalausite juos ištrinti anksčiau.

Primename, kad bet kada galite atšaukti savo sutikimą kreipdamiesi šioje Politikoje nurodytais kontaktais.

Jei Jus atrinksime darbui Bendrovėje ir sudarysime sutartį, informaciją, kurią pateikėte atrankos vykdymo tikslais, Bendrovė toliau tvarkys vidaus administravimo tikslais, remdamasi sudaryta darbo sutartimi.

Mes tam tikrais atvejais asmens duomenis galime saugoti ilgiau:

 • jei būtina, kad galėtumėm apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ar pasinaudoti savo teisėmis pareikšti reikalavimus, pretenzijas ar ieškinius;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos;
 • asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • gaunamas Jūsų prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

VIII. Kaip saugomi Jūsų duomenys?

Patvirtiname, kad mes asmens duomenis Bendrovėje tvarkome laikantis taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančiųjų institucijų nurodymų. Bendrovė įgyvendina visas reikalingas technines ir organizacines priemones, kad surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų Darbuotojai yra įsipareigoję neatskleisti trečiosioms šalims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informaciją apie Kandidatus.

IX. Politikos atnaujinimai

Reguliariai peržiūrime šią Politiką ir pasiliekame teisę ją bet kada keisti pagal galiojančius teisės aktus ir nuostatas. Jei atliksime esminių Politikos pakeitimų, Jus apie tai informuosime.